14 Swapna Jain List in Gujarati – List of 14 Auspicious Dreams of Trishala Mata

14 Swapna Jain List in Gujarati: પ્રભુ મહાવીરના માતાને આવતા ચૌદ સ્વપ્નનુ જિનશાસનમાં ખૂબ માહાત્મ્ય છે. મહાવીર જન્મ કલ્યાણક તેમજ મહાવીર જન્મ વાંચન પ્રસંગે આપણે પ્રભુ મહાવીરના હાલરડા સાથે માતા ત્રિશલાને આવેલા ચૌદ સ્વપ્નને પણ યાદ કરીયે છીયે.

14 Swapna Jain List

14 Swapna Jain List: In the Jinasasana of Lord Mahavir, there is a significant mention of the fourteen dreams that appeared to the mother of Lord Mahavir. In addition to the auspicious birth of Mahavir, we also remember the fourteen dreams that came to Mata Trishala in connection with the birth of Lord Mahavir.

On the fifth day of the Paryushan Mahaparva, we read about Lord Mahavir’s birth in the Kalpasutra. During this time, we also recall the fourteen dreams that appeared to Mata Trishala. Let us understand the significance of these fourteen dreams.

14 Swapna Jain List in Gujarati

 1. હાથી : હે માતા… આપનો પુત્ર જગતમાં હાથીને જેમ નિભૅય થઇને વિચરશે.
 2. ઋષભ : આવનાર વીર પુત્ર તેના જ્ઞાન અને ચારિત્ર બળથી વિષય – કષાયરૂપી કાદવ – કીચડમાં સંસારમાં ફસાયેલા અનેક જીવોને બહાર કાઢશે.
 3. સિંહ : આ શુરવીર પુત્ર સિંહ ળની જેમ પરાક્રમી બની શાસનની ધુરા સંભાળશે.નીડર – નિભૅય બનીને વિચરશે.
 4. લક્ષ્મી : હે માતા …આપનો પુત્ર ભૌતિક લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી શાશ્વતી એવી મોક્ષ લક્ષ્મીને વરશે.
 5. પુષ્પની બે માળા : આવનાર બાળક મોટો થઇ આગાર અને અણગાર ધમૅ સમજાવી તીથૅની સ્થાપના કરશે.
 6. ચંદ્ર : હે માતા… આપનો પુત્ર ચંદ્ર સમાન શીતળ તેમજ સૌમ્ય હશે.
 7. સૂયૅ : આવનાર બાળક જગતમાંથી મિથ્યાત્વના અંધારા દૂર કરી,દીપક અને સૂયૅ સમાન તેજસ્વી – ઓજસ્વી બનશે.
 8. ધજા : જેમ મંદિર પર રહેલી ધજાથી દૂરથી ખ્યાલ આવે છે તેમ આપના પુત્રની પણ યશ કીર્તિ દૂર – સુદૂર ફેલાશે.
 9. કળશ : અમૃતના કળશમાંથી જેમ અમૃતપાન કરાવી શકાય તેમ આપનો લાલ…જિનવાણી રૂપી જગતને જ્ઞાનામૃત પીવડાવશે.
 10. પદ્મ સરોવર : શુભ અને પ્રેમનું પ્રતિક છે,આવનાર બાળક જયાં પણ જશે પ્રેમ અને પ્રસન્નતા ફેલાવશે.
 11. ક્ષીર સમુદ્ર : હે માતા…તમારો પુત્ર સમુદ્રની જેમ અનેક જીવાત્માનો આધાર અને નાથ બનશે.
 12. દેવ વિમાન : સદ્ ગતિનું પ્રતિક છે.હે માતા… તમારૂ સંતાન અનેકના સદ્ ગતિનું નિમિત્ત બનશે અને સ્વયં સિદ્ધ ગતિને વરશે.
 13. રત્ન રાશિ : ભૌતિક સમૃદ્ધિને પ્રગટ કરવા માટે જેમ લક્ષ્મીનું મહત્વ છે એવી રીતે આત્મિક ગુણોને પ્રગટ કરવા રત્ન રાશિનું મહત્વ છે.
 14. અગ્નિ : હે…રત્નકુક્ષિણી માતા…જેવી રીતે અગ્નિ પ્રજવલિત થવાથી અંધારું ચાલ્યું જાય છે તેમ આપનો લાડકવાયો કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દશૅનને પ્રાપ્ત કરી દુનિયાનો પ્રકાશનો પૂંજ અને તારણહાર તીથઁકર બનશે.

14 Auspicious Dreams (Swapna) of Trishala Mata

Trishala Mata, the mother of Lord Mahavir, experienced 14 significant dreams just before his birth. These dreams symbolized that the forthcoming child would possess exceptional strength, courage, and virtues.

He was destined to be deeply religious, destined for greatness as either a revered king or a spiritual leader. His mission would involve reformation and restoration of the religious order, guiding all beings in the universe toward spiritual salvation. Ultimately, he would attain liberation himself.

DreamSymbolism
The first dream Queen Trishala had was of an Elephant.This dream indicated that she would give birth to a child with exceptionally high character. The four tusks signified that he would guide the spiritual chariot with its four components: monks, nuns, laymen, and laywomen.
The second dream Queen Trishala had was of a Bull.This dream indicated that her son would be highly religious and a great spiritual teacher. He would help cultivate the religion.
The third dream Queen Trishala had was of a Magnificent Lion.This dream indicated that her son would be as powerful and strong as the lion. He would be fearless, almighty, and capable of ruling the world.
The fourth dream Queen Trishala had was of the Goddess Laxmi, the goddess of wealth, prosperity, and power.This dream indicated that her son would enjoy great wealth and splendor. He would be a Tirthankar, the supreme benefactor of all.
The fifth dream Queen Trishala had was of a Beautiful Garland descending from the sky.This dream indicated that the fragrance of her son’s teaching will spread throughout the universe, and he would be respected by all.
The sixth dream Queen Trishala had was of a Full Moon.This dream indicated that the child would help lessen the suffering of all living beings. He would bring peace to the world and aid in the spiritual progress of humanity at large.
The seventh dream Queen Trishala had was of the Bright Sun.This dream indicated that her son would have supreme knowledge and would dispel the darkness of delusions.
The eighth dream Queen Trishala had was of a Large Flag flying on a golden stick.This dream indicated that her son would carry the banner of the religion. He would reinstate the religious order throughout the universe.
The ninth dream Queen Trishala had was of a Golden Vase filled with clear water.This dream indicated that her son would be perfect in all virtues and would be full of compassion for all living beings. He would be a supreme religious personality.
The tenth dream Queen Trishala had was of a Lake full of Lotuses.This dream indicated that her son would be beyond worldly attachment. He would help liberate human beings who were tangled in the cycles of birth, death, and misery.
The eleventh dream Queen Trishala had was of an Ocean.This dream indicated that her son would have a serene and pleasant personality. He would achieve infinite perception and knowledge and would escape from the ocean of birth, death, and misery, leading his soul to Moksha (liberation).
The twelfth dream Queen Trishala had was of a Celestial plane.This dream indicated that all the Angels in heaven would respect, honor, and salute her son’s spiritual teachings.
The thirteenth dream Queen Trishala had was of a Big Heap of Jewels.This dream indicated that her son would have infinite virtues and wisdom and he would attain the supreme spirit.
The fourteenth dream Queen Trishala had was of a Smokeless Fire.This dream indicated that her son would reform and restore the religious order. He would remove blind faith and orthodox rituals. Furthermore, he would burn or destroy his karmas and attain salvation.
14 Swapna Jain List

14 Swapna Jain List in Gujarati PDF

Check 14 Swapna Jain List in details from below link.

https://jainstavanlyrics.com/letsknowsomething/14-swapna-parichay-swapna-introduction/

Read :

List of 51 Shakti Peethas with States

List of 12 Jyotirlingas in India With Name and Place – Loard Shiva Temples PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Browse Lists by Category

Popular List Topics