Complete List of Ganesh Chaturthi Puja Samagri in Telugu (తెలుగులో వినాయక పూజ సమగ్ర జాబితా )

"Ganesh Chaturthi Puja Samagri List" refers to the essential items used in the Ganesh Chaturthi puja, dedicated to Lord Ganesha, this list typically includes items such as lamps, fruits, flowers, coconuts, sweets, puja utensils, incense, prayer beads, garlands, clothing, vermilion, turmeric, sacred threads, ornaments, modak (a sweet delicacy), almonds, betel leaves, a crown, a rosary, kumkum (vermilion powder), and rangoli powders, among other items

Ganesh Chaturthi Puja Samagri List In Telugu

Ganesh Chaturthi Puja Samagri List in Telugu: “గణేష్ చతుర్థి పూజ సామగ్రి జాబితా” అనేది గణేష్ చతుర్థి పూజలో ఉపయోగపడే ప్రముఖ సామగ్రి యొక్క జాబితా. ఈ పూజలో గణేష్వరుని ఆరాధించే పాటింది. సామగ్రి జాబితాలో సామాన్యంగా దీపాలు, ఫలములు, కాఫలు, తోమలు, కొండములు, పాకశాస్త్రాలు, పూజా పాత్రలు, మిశ్రములు, గంధములు, పుష్పాలు, వస్త్రాలు, కుంకుమము, తుర్బాణములు, హారతలు, బెల్లం, మీనుపూవు, బదములు, ఆకుపచ్చ, కిరీటం, అక్షమాల, మిశ్రములు, కుంకుమ, గోలుబిందులు మరియు ఇతర సామగ్రి పదాలు ఉంటాయి. ఈ సామగ్రిలను ఉపయోగించి గణేష్ చతుర్థి పూజను సంప్రదించవచ్చు.

ఆ పొట్టను చుట్టి ఉండే నాగము (పాము) శక్తికి సంకేతం. నాలుగు చేతులు మానవాతీత సామర్ధ్యాలకు, తత్వానికి సంకేతం. చేతిలో ఉన్న పాశ, అంకుశములు బుద్ధి, మనసులను సన్మార్గంలో నడిపించు సాధనాలకు ప్రతీకలు. మరో చేతిలో కనిపించే దంతం ఆయనదే.. (తెలుగులో వినాయక పూజ సమగ్ర జాబితా )

Ganesh Chaturthi Puja Samagri List in Telugu

సిరినంబరుస్థితివివరణ
1లేవవలసిన సమయముఉదయం 5 గంటలు
2శుభ్రపరచవలసినవిపూజామందిరము, ఇల్లు
3చేయవలసిన అలంకారములుగడపకు పసుపు, కుంకుమ; గుమ్మానికి తోరణాలు, పూజా మందిరములో ముగ్గులు
4చేయవలసిన స్నానముతలస్నానము
5ధరించవలసిన పట్టుబట్టలుఆకుపచ్చరంగు పట్టు వస్త్రాలు
6పూజామందిరంలో చేయవలసినవిపూజకు ఉపయోగపడువస్తువులు పటములకు గంధము, కుంకుమ అలంకరించాలి
7కలశముపై వస్త్రము రంగుఆకుపచ్చ రంగు
8పూజించవలసిన ప్రతిమబంకమట్టితో చేసిన గణపతి
9తయారు చేయవలసిన అక్షతలుపసుపు రంగు
10పూజకు కావలిసిన పువ్వులుకలువపువ్వులు, బంతి పువ్వులు
11అలంకరణకు వాడవలసిన పూలమాలచామంతిమాల
12నివేదన చేయవలసిన నైవేద్యంఉండ్రాళ్ళు
13సమర్పించవలసిన పిండివంటలుబూరెలు, గారెలు
14నివేదించవలసిన పండ్లువెలక్కాయ
15పారాయణ చేయవలసిన అష్టోత్తరంగణపతి అష్టోత్తరము
16పారాయణ చేయవలసిన స్తోత్రాలుసంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం
17పారాయణ చేయవలసిన ఇతర స్తోత్రాలుఋణవిమోచక గణపతి స్తోత్రము
18పారాయణ చేయవలసిన సహస్రాలుగణపతి సహస్ర నామం
19పారాయణ చేయవలసిన గ్రంధంశ్రీ గణేశారాధన
20పారాయణ చేయవలసిన అధ్యాయములుగణపతి జననం
21దర్శించవలసిన దేవాలయాలుగణపతి
22దర్శించవలసిన పుణ్యక్షేత్రాలుకాణిపాకం, అయినవిల్లి
23చేయవలసిన ధ్యానములుగణపతి ధ్యాన శ్లోకం
24చేయించవలసిన పూజలు108 ఉండ్రాళ్ళుతో పూజ
25దేవాలయములో చేయించవలసిన పూజా కార్యక్రమములుగరికెతో గణపతి గకార అష్టోత్తరం
26ఆచరించవలసిన వ్రతమువినాయక వ్రతము
27సేకరించవలసిన పుస్తకములుశ్రీగణేశారాధన, శ్రీగణేశోపాసన
28సన్నిహితులకు శుభాకాంక్షలుకాణిపాక క్షేత్ర మహత్యం
29స్త్రీలకు తాంబూలములో ఇవ్వవలసినవిగరికెతో గణపతి పూజలు
30పర్వదిన నక్షత్రముచిత్త
31పర్వదిన తిధిభాద్రపద శుద్ధ చవితి
32పర్వదినమున రోజు పూజ చేయవలసిన సమయంఉ||9 నుండి 12 గం|| లోపుగా
33వెలిగించవలసిన దీపారాధన కుందికంచుదీపారాధనలు
34వెలిగించవలసిన దీపారాధనలు2
35వెలిగించవలసిన వత్తులసంఖ్య7
36వెలిగించవలసిన వత్తులుజిల్లేడు వత్తులు
37దీపారాధనకు వాడవలసిన నూనెకొబ్బరి నూనె
38వెలిగించవలసిన ఆవునేతితో హారతిపంచహారతి
39ధరించవలిసిన తోరముపసుపురంగు తోరములో పువ్వులు+ఆకులు
40నుదుటన ధరించవలసినదివిభూది
41108 మార్లు జపించవలసిన మంత్రంఓం గం గణపతయే నమః
42జపమునకు వాడవలసిన మాలరుద్రాక్ష మాల
43మెడలు కట్టవలసిన దేవతలుగణపతి
44ఆవును ఆకులను కట్టవలసిన మెడలుగణపతి మెడలు
45దీపములు ప్రజ్వలించవలసిన సమయంసంధ్యావందనం సమయం
Ganesh Chaturthi Puja Samagri 2024

Vinayaka Pooja Samagri List in English

ItemDescription
Clay image of Lord Ganesha 
AkshataMix of rice with wet turmeric, saffron, and sandalwood paste
Glass 
UdhdharaniThe spoon for taking water
Plate  small one for offering water
KumkumSaffron
Turmeric 
Sandalwood paste 
Betel leaves and nuts 
Pedestal 
Mango leavesTo decorate the threshold and put in the kalash
WaterFetch after taking a bath
Two pieces of red cloth 
Lamps and oil (sesame) or ghee (cow’s)For the lamp and wicks
Incense sticks 
Camphor 
Plate to light camphor 
Fruits (especially bananas) 
Flowers 
Patra (leaves required for the pooja)See the list of leaves to be procured
Modakams 
For MadhuparkamMix a little of Cow Milk, Curd, and Ghee
For PanchamrutamCow’s milk, curd, ghee, honey, and sugar mixed
Palavelli 
List of Ganesh Chaturthi Puja Samagri in English

Read :

Sankashti Chaturthi 2023 Dates and Time List

Vinayaka Chavithi Patri Names List in Telugu for Ganesh Chaturthi Puja – 21 Leaves for Vinayakar with Photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Browse Lists by Category

Popular List Topics